منو

برای دانلود آهنگ آرمان بختیاری - گل بیا یا پخش آنلاین موزیک آرمان بختیاری - گل بیا میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

لینک های دانلود آهنگ آرمان بختیاری - گل بیا
متن ترانه وبرگردان فارسی موزیک بختیاری ازآرمان بختیاری (مال کنون اوود رسید فصل سرما رسید(فصل کوچ فرارسیده)
مالمون خو بارکنه دوباره به گرمسیر(ایلمان دوباره میخواهد به گرمسیر سفرکند)
موکه هی جار اکنم اینشینم کِلِ مال که بیاهی منه ره که ببینُم تونه باز(منکه صدا میزنم درنزدیک چادرها که تو بیرون بیایی وتورا دوباره ببینم)
یه تیام به رهته یه تیام تی رهته قوربون ره رهدنت قربون لُو خنده هات(یکی ازچشمام به جاده ودیگری چشم انتظارتوست من فدای راه رفتنت ولبهای خندونت بشوم)
گل بیا کِلُم بشین که مولیوه تونوم (گل من بیا ودرکنارم بشین که من دیوانه توام )
بسه عاشق کُشی نکن اینطور بادلم
موزروزیکه تونه دیدُم عاشق تونُوم عاشق تونوم
دِلُم نیخو شُوو روزه بیتو سرکنم
ارکه طی مونیاهی لیوه ایبوهوم(اگر که پیش من نیای دیوانه میشوم دیوانه میشوم)
خوت خه دونی چندی مو عاشق تونوم (خودت میدونی که چقدر عاشق توام )
گل بیا کِلُم بشین که مولیوه تونوم (ای گل من بیا ودرکنارم بنشین که من دیوانه توام)
بسه عاشق کُشی نکن اینطور بادِلُم